Oplossingen

Ballast overboord

Afschaffen ongeschiktheidsattesten

Een belangrijk deel van onze tijd wordt nog steeds in beslag genomen door consulten, waarbij jullie als patiënt perfect weten wat je zelf kan doen: voldoende rusten, genoeg drinken, paracetamol nemen indien nodig,… Het draait dan vaak enkel om een administratieve verplichting!

Dat kost ons als belastingbetaler geld, het is vervelend voor jullie en zorgt ervoor dat onze tijd wordt ingenomen. Het is tijd om deze formaliteit (om te beginnen voor afwezigheden voor minstens 3 dagen) te schrappen en ademruimte te creëren!

Maak samenwerking mogelijk

Ondersteuning voor praktijkverpleegkundigen en personeel dat triage mag uitvoeren

Een deel van de taken die we als huisarts uitvoeren, kan ook door een praktijkverpleegkundige worden uitgevoerd, waardoor er opnieuw wat tijd vrijkomt . Bovendien levert zo’n samenwerking nog zoveel meer op! Er kunnen projecten rond preventie opgestart worden, waarbij jullie worden uitgenodigd om actief te werken aan een gezonde toekomst! Een duidelijke win-win: jullie voelen je betrokken en meer en meer aan het stuur van jullie eigen gezondheidsplan, terwijl de overheid later minder ziektekosten moet betalen. Iedereen gelukkig, toch?


De agenda puilt uit, maar nog steeds mag niemand zonder artsendiploma volgens wetenschappelijk onderbouwde protocollen kijken wie er welke zorg nodig heeft en hoe dringend. Zo heb je als patiënt sneller advies – je moet niet langer wachten tot het bijna voorbij is om dan bij een arts hetzelfde advies te krijgen – bij banale klachten, maar kan je ook terug sneller terecht als het echt dringend is! En de overheid heeft onderweg opnieuw een aantal consulten uitgespaard.

Aangepaste instroom van artsen

Voldoende artsen om aan toekomstige zorgnoden te kunnen voldoen

De bevolking vergrijst, de druk op de maatschappij neemt toe en dat brengt ook de psychosociale problemen naar ongekende hoogtes. De gemiddelde consultatie wordt complexer!

Bovendien hanteert men absolute cijfers van het aantal artsen zoals men dat tientallen jaren geleden zou doen. Net als de samenleving evolueren echter ook de verwachtingen en verplichtingen van de huisartsen. Er wordt bewust voor een andere work life balans gekozen: het gaat vaak om tweeverdieners, er zijn vaak andere verplichtingen en verantwoordelijkheden binnen en buiten het gezin en andere taken die worden gecombineerd met de job als huisarts.

Dat maakt dat je soms zelfs 2 à 3 nieuwe artsen nodig hebt om bepaalde solo-artsen te vervangen. Al deze zaken moeten snel in beeld gebracht worden, samen met de veranderende en complexere zorgvraag! Enkel zo kan je een toekomstplan opstellen en kijken hoeveel artsen we nodig zullen hebben en hoe dat gerealiseerd kan worden.

Toekomstvisie eerstelijnszorg

Betrek de huisarts bij een meerjarenplan!

Al te vaak wordt bij het ontwikkelen van een toekomstvisie geen rekening gehouden met die mensen die vanuit het veld zien hoe het er in werkelijkheid aan toe gaat en wat er in de toekomst nodig is. Betrek daarom de huisartsen bij het opstellen van een plan voor de komende jaren, waarbij zorgvraag en zorgaanbod op elkaar afgestemd worden en we mee evolueren met veranderende
noden.

Andere

  • Via lokale gemeentebesturen kunnen gebouwen te koop of te huur aangeboden worden om de opstart van nieuwe groepspraktijken gemakkelijker te maken. Ook kan er flexibel worden omgesprongen met strikte bouwvoorschriften (bv. er moet iemand verplicht boven de praktijk wonen,…)
  • Bevorder de verdere ontwikkeling van veilige en efficiënte wachtdiensten vanuit de wachtpost, zonder dat hiervoor extra logge structuren en samenwerkingsverbanden moeten gecreëerd worden.
  • Beperk overige administratieve overlast: nog te vaak werken online aanvragen/verlenging voor terugbetaling medicatie niet of worden er vanuit medisch oogpunt zinloze attesten gevraagd.

Ik vind geen huisarts in BE
ALSJEBLIEFT, doe er wat mee!